Algemene voorwaarden

1) FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker (Advitas bvba) zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

Open Training:

Na uw inschrijving, krijgt u meteen de factuur digitaal doorgestuurd. De factuur voor een Open Training dient altijd te worden voldaan voor de aanvang van de opleiding.

In Company Trainingen, Personal Coachings en Topspreker-opdrachten (keynote speeches en presentaties):

Na akkoord van de datum/data, ontvangt u van ons 2 facturen:

  • VOORSCHOTFACTUUR: 50 % bij de bevestiging van de overeenkomst, te betalen als voorschot voor de eerste sessie
  • SLOTFACTUUR: 50 % onmiddellijk na het beëindigen van de laatste sessie

In sommige uitzonderlijke gevallen en bij langdurige contracten, kan er worden afgezien van een voorschotfactuur.

 

2) NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Expert Academy schriftelijk (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief, per fax met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

 

3) ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst uw inschrijving te annuleren of te verplaatsen? Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • De annulering of verplaatsing dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail, brief of fax)
  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;
  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;
  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

Voor Open Trainingen:

Voor een Open Training biedt Expert Academy de deelnemer steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega. In dat geval betaalt de deelnemer geen annuleringsvergoeding. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

Expert Academy behoudt zich zelf het recht voor een Open Training te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald.

Flexibiliteit:

Een (spontane) staking, files, ziekte, weersomstandigheden of andere calamiteiten zijn onder geen enkel beding een reden om kosteloos te annuleren of een datum te wijzigen.

Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker doen er wel alles aan om bij calamiteiten mee na te denken over een alternatief: wijziging van locatie, verandering van de invulling van de opleiding...

 

4) BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.