Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

FACTURATIE EN BETALING

De facturen van Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker (Advitas BV) zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur, dit behoudens andersluidende overeenkomst.

Open Training:

Na uw inschrijving, krijgt u meteen de factuur digitaal doorgestuurd. De factuur voor een Open Training dient altijd te worden voldaan voor de aanvang van de opleiding.

In Company Trainingen, Personal Coachings en Topspreker-opdrachten (keynote speeches en presentaties):

Na akkoord van de datum/data, ontvangt u van ons 2 facturen:

  • VOORSCHOTFACTUUR: 50 % bij de bevestiging van de overeenkomst, te betalen als voorschot voor de eerste sessie
  • SLOTFACTUUR: 50 % onmiddellijk na het beëindigen van de laatste sessie

In sommige uitzonderlijke gevallen en bij langdurige contracten, kan er worden afgezien van een voorschotfactuur.

 

NIET TIJDIGE BETALING

Bij niet tijdige betaling van een factuur loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 2% per maand vanaf de factuurdatum. Elke betwisting van een factuur moet aan de boekhouding van Expert Academy schriftelijk (via e-mail met ontvangstbevestiging, per aangetekende brief, per fax met ontvangstbevestiging) bekendgemaakt worden, en dit binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontvangst.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

U wenst uw inschrijving te annuleren of te verplaatsen? Volgende procedures en regels zijn van toepassing:

  • De annulering of verplaatsing dient schriftelijk bevestigd te worden (per e-mail, brief of fax)
  • Bij annulering of verplaatsing tot en met 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, is geen vergoeding verschuldigd;
  • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50% van de afgesproken prijs;
  • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

Voor Open Trainingen:

Voor een Open Training biedt Expert Academy de deelnemer steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega. In dat geval betaalt de deelnemer geen annuleringsvergoeding. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding worden niet gecompenseerd.

Expert Academy behoudt zich zelf het recht voor een Open Training te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval aan de deelnemers worden terugbetaald.

Flexibiliteit:

Een (spontane) staking, files, ziekte, weersomstandigheden of andere calamiteiten zijn onder geen enkel beding een reden om kosteloos te annuleren of een datum te wijzigen.

Expert Academy, Premium Coaching en Topspreker doen er wel alles aan om bij calamiteiten mee na te denken over een alternatief: wijziging van locatie, verandering van de invulling van de opleiding...

 

BETWISTINGEN EN BEVOEGDHEID 

Alle betwistingen i.v.m. de algemene voorwaarden en de overeenkomst vallen onder het Belgisch recht. Bij geschillen of betwistingen die uit deze overeenkomst voortspruiten of met betrekking tot deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN RECHTEN

Hoewel Expert Aademy (Advitas BVBA) er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Expert Academy zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Expert Academy. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Expert Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Expert Academy werden doorgegeven.

Expert Academy stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar Expert Academy geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Expert Academy niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Expert Academy is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.


Expert Academy behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Laatste herziene versie: 11/12/2019