Een opleidingsplan, dat werkt!

over HR-management, opleidingsplan

checklist.jpg

Een sterk opleidingsplan is een onmisbaar werkinstrument voor een succesvolle organisatie.

Het geeft duidelijk aan waar het bedrijf naartoe wil en welke vaardigheden en competenties nodig zijn om daar te komen. Het zet de koers uit naar succes. 

Wat is er nodig voor een sterk opleidingsplan en hoe stel je het op?

Het opleidingsplan helpt om efficiënter om te gaan met verandering en klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen welke cruciale competenties en vaardigheden nodig zijn om als individu, team en onderneming verder te groeien. 

Hoe pak je dat concreet aan?

Werk maken van een opleidingsplan heeft niet alleen veel voordelen, het is ook verplicht voor organisaties met meer dan 20 werknemers. De wet Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet dat werknemers gemiddeld vijf dagen per jaar opleiding volgen. 

Los van deze verplichting is het ook slim om een opleidingsplan te voorzien. Studies tonen aan dat 40% van de werknemers van job veranderen omwille van het gebrek aan opleidingskansen. In de huidige war for talent is een opleidingsplan dus een waardevolle investering. 

Meteen aan de slag? Download hier een gratis template voor je opleidingsplan.

opleidingsplan

Eerst en vooral is het belangrijk om een aantal best practices in het achterhoofd te houden.

 1. Zie het als een groeiplan: strategisch en globaal

 2. Zorg voor betrokkenheid van de werknemers

 3. Het plan vereist de steun van directie of management

 4. Werk op 3 niveaus: individueel - team - organisatie

 5. Denk niet alleen op korte maar ook op middellange termijn

Gewapend met bovenstaande kennis, geven we een 6-stappenplan mee voor een werkbaar opleidingsplan.

1. Behoefteanalyse

Begin met het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften. Welke competenties, kennis en vaardigheden zijn er nodig?  

Dit kan je doen op 3 niveaus: Organisatie, Functie en Individu 

Organisatie: Wat zijn de doelstellingen en bedrijfsstrategie? Hoe zal het personeelsbestand evolueren? En wat betekent dat voor de competenties die het bedrijf zal nodig hebben de komende jaren? 

Functie: Bestaan er binnen de organisatie functieomschrijvingen of jobprofielen, dan kan je daaruit waardevolle informatie om de opleidingsnoden met gepaste opleidingen in te vullen. 

Individu: Hoe zien individuele werknemers hun groei? Welke vragen of noden hebben ze? Betrek ook de leidinggevenden hierbij, want zij hebben wellicht een ruimer zicht op welke competenties verder kunnen worden ingevuld via opleiding. Het is sowieso een goed idee om de opleidingsbehoeften te bespreken in het functioneringsgesprek.

2. Opleidingsplan opstellen

Hierbij ga je afstemmen tussen de behoeften en het budget. Focus op de voornaamste prioriteiten. Een hulpmiddel hierbij is deze checklist. 

 • het thema van de opleiding
 • de vorm van de opleiding: online, classroom, individuele coaching, ...
 • de doelgroep en niveau van de deelnemers
 • de verwachte resultaten van de opleiding
 • de succescriteria en prioriteiten
 • de evaluatieprocedure
 • de timing
 • het geschatte aantal opleidingsdagen
 • de kostprijs per sessie en het totaalbudget

Hulp nodig? Download deze template voor het opmaken van een opleidingsplan.

3. Validatie door management en leidinggevenden

Is het management akkoord met de voorgestelde opleidingen en het budget? 

Denk ook aan de praktische vragen die de directie misschien kan hebben. Wat zijn de prioriteiten? Zijn er nog andere opleidingen nodig? Hoe zal het werk georganiseerd worden tijdens de opleidingen? Welke opleidingen kunnen we intern voorzien? Voor welke vorming schakelen we een externe partner in?

Een belangrijke factor voor het slagen van vorming is de betrokkenheid van de leidinggevenden. Zij hebben het beste zicht op de opleidingsnoden en zullen de resultaten achteraf ook opvolgen. 

4. Communicatie van het opleidingsplan naar werknemers

In deze stap zorgen we voor een breed draagvlak in de organisatie. Belangrijk is dat iedereen binnen de onderneming mee aan boord is. In een eerste fase hebben we de medewerkers reeds betrokken bij het opstellen van het opleidingsplan. Nu komt het erop aan om duidelijk te communiceren hoe hun vragen en opleidingsbehoeften in het plan aan bod komen. Deze communicatie kan tijdens een presentatie, via mail of met een publicatie op bijvoorbeeld het intranet. Diensthoofden of leidinggevenden kunnen de flow mee helpen ondersteunen en investeren in een positief leerklimaat. 

5. Uitvoeren van het opleidingsplan

Eindelijk! Het plan is afgetoetst, eventueel bijgestuurd en klaar voor implementatie. Daarbij kan je beroep doen op een externe opleidingspartner. Met onze expertise kunnen we bij Expert Academy zeker bijstaan

6. Evaluatie en bijsturing

Evaluatie helpt je om het plan nog te verbeteren. Zorg zeker voor systematische evaluaties van alle geplande opleidingen. Bij Expert Academy hebben we daarvoor een automatische tool. Bekijk hier de meest recente evaluatiescores. Maak van kennisdeling een evidentie: voorzie mogelijkheid tot terugkoppeling over de vorming, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg of plan een vergadering of rondvraag.

Onthoud vooral dat opleiding, vorming en coaching meer is dan het maken van schema’s, plannen en flitsende presentaties. Het gaat erom de werknemers waardevoller, effectiever en productiever te maken, groeikansen te bieden en de gewenste resultaten te behalen. 

Hulp nodig? Download deze template voor het opmaken van een opleidingsplan

opleidingsplan

.